ABOUT US

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการนำความรู้ และทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์สร้างเป็นชิ้นงานทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control System) ระบบ Internet of Things (IoT) ระบบฝังตัว (Embedded System) เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

Internet of Things (IoT)

Internet of Things หรือ IoT เป็นกรอบแนวคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิต ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และวัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน อันเป็นผลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ได้อย่างเป็นอัตโนมัติ เป็นผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Embedded System

ระบบฝังตัว หรือ สมองกลฝังตัว (Embedded system) คือระบบประมวลผล ที่ใช้ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความฉลาด ความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น โดยจะทำงานตามคำสั่ง คือ โปรแกรม หรืออัลกอริทึมที่เขียนลงไว้ในชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์นั้น

Automatic Control System

ระบบควบุคมอัตโนมัติ คือ ระบบ หรือ กลไกใด ๆ ที่สามารถเริ่มทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยทำงานตามโปรแกรมที่วางไว้ เช่นระบบรดน้ำอัตโนมัติ ฟาร์มอัจฉริยะ ระบบบ้านอัจฉริยะ ระบบควบคุมอัตโนมัติ อาจเป็นการใช้กลไกคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และจะทำงานได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อมีการวางแผน หรือ เขียนโปรแกรมควบคุม โดยมนุษย์

Autonomous Robots

หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous robots) เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน โดยปราศจากการควบคุมจากมนุษย์ ซึ่งความอัตโนมัติก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของงาน เช่นงานสำรวจอวกาศ งานตัดหญ้า งานดูดฝุ่น และงานบำบัดน้ำเสีย หรือห ุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมประเภทแขนกล เป็นต้น
ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ทั้งภาคปฏิบัติงาน และทฤษฎี มีทักษะเชียวชาญในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นอุดมการณ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะ

- มีความรู้ ทักษะและความใฝ่รู้ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
- มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมุ่งมั่น ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ
- มีบุคลิกภาพดี มีความอดทน สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- พนักงาน ลูกจ้าง ในภาครัฐหรือเอกชนที่ประกอบกิจการด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ประกอบกิจการส่วนตัวด้านการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

OUR Services

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนในท้องถิ่น

เป็นการพัฒนาครูและนักเรียนในท้องถิ่น ให้ใช้ไอซีทีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยแนวทางของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างเครือข่าย ครู อาจารย์ ที่จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ด้วยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้
- Arduino
- NodeMCU
- KidBrigth
- 3D Modelling &Printing

ค่ายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

เป็นโครงการจัดค่ายกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเป็นถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน

โครงการอบรมการสร้างหุ่นยนต์บีม

เป็นโครงการที่จัดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านหุ่นยนต์บีม ให้ด้านการออกแบบ และการสร้างหุ่นยนต์บีมเบื้องต้น รวมถึงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์บีม โดยร่วมกับชมรมหุ่นยนต์บีมแห่งประเทศไทย

OUR PORTFOLIO

บางส่วนในความภาคภูมิใจของชาวเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Elec.Comp

#Electronics&Computer@PNRU

Elec.Comp

#Electronics&Computer@PNRU

Elec.Comp

#Electronics&Computer@PNRU

Elec.Comp

#Electronics&Computer@PNRU

Elec.Comp

#Electronics&Computer@PNRU

Elec.Comp

#Electronics&Computer@PNRU

Our skill

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เน้นการเรียนการสอนเพื่อฝึกฝนทักษะให้กับนักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพื่อให้มีความพร้อมในการนำไปประกอบอาชีพ โดยมีการเรียนการสอนทั้งในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บไซต์ Internet of Things (IoT) ระบบสมองกลฝังตัว ระบบควบคุมอัตโนมัติ หุ่นยนต์ เป็นต้น

Computer Network
HTML / CSS / PHP
Internet of Things (IoT)
Robot / Automatic Control System

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

วิชาแกน

40

หน่วยกิต

 • การเขียนโปรแกรม
 • วงจรไฟฟ้า
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • วงจรดิจิทัล
 • ภาษาอังกฤษเทคนิค
 • ธุรกิจขนาดย่อม

วิชาบังคับ

38

Credits

 • โครงสร้างคอมพิวเตอร์
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ระบบปฏิบัติการ
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิชาเลือก

18

หน่วยกิต

 • เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
 • เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • Internet of Things
 • ระบบฝังตัว
 • เทคโนโลยีหุ่นยนต์
 • Cloud Computing

RECENT Activities

ส่วนหนึ่งผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในรอบปีที่ผ่านมา

Shell Eco Marathon Asia 2019, Malaysia

May 1-3, 2019

ปัญญาประดิษฐ์จักรกลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไทยแลนด์ 4.0

Nov 14, 2018

BRICC Festival 2019

Feb 1-5, 2019

Electronics & Computer Department

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220